Ερευνητική Ομάδα

Το Πανεπιστήμιο της Λετονίας (LU) με 13.000 φοιτητές, 13 σχολές και περισσότερα από 20 ερευνητικά ινστιτούτα είναι ένα από τα μεγαλύτερα ολοκληρωμένα ερευνητικά πανεπιστήμια στις χώρες της Βαλτικής με εκπαιδευτικό και ερευνητικό δυναμικό στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και φυσικές επιστήμες. Το μοναδικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από τη Λετονία που κατατάσσεται στην κατάταξη QS Top Universities. Το UL είναι ιδιαίτερα υπερήφανο που ο βαθμός διεθνοποίησής του έχει αναγνωριστεί ως υψηλός σε διάφορες κατατάξεις, όπως QS Top Universities, Multirank, Interfax ranking. Το UL δίνει μεγάλη προσοχή στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας και υποστηρίζει διάφορα προγράμματα κινητικότητας. Επί του παρόντος, το UL έχει υπογράψει 148 διμερείς συμφωνίες με πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο, περισσότερες από 800 συμφωνίες Erasmus+ με πανεπιστήμια σε χώρες του προγράμματος και 29 συμφωνίες με πανεπιστήμια σε χώρες εταίρους. Το UL είναι επιτυχημένος εταίρος στα προγράμματα Erasmus Mundus JoinEU-SEE, Triple I, Lot 3b, Centauri, MOVER, AURORA και LEADER, καθώς και στο πρόγραμμα Erasmus Mundus Joint-Master Program (MISOCO). Σύμφωνα με την αποστολή και το όραμα του UL - τα πιο χαρακτηριστικά της Σχολής Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Τέχνης είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση σε όλες τις πτυχές της: νέα προγράμματα, ευελιξία, διεθνής συνεργασία, ανταλλαγή διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, ευρείες και πολύπλευρες ερευνητικές δραστηριότητες, εμπλουτισμός του περιβάλλοντος. Μέσω των διεθνών σχέσεων, των συγκριτικών διεθνών μελετών (IEA ICCS, OECD PISA και TALIS), των συνεδρίων (π.χ. "Εβδομάδα Καθηγητών") και των πολλών διεθνών φοιτητών, η κατανόηση της ανεκτικότητας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αίσθησης του ανήκειν γίνεται η ουσία της εσωτερικής κουλτούρας ποιότητας τόσο της σχολής όσο και του πανεπιστημίου γενικότερα. Ως παράδειγμα, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών "Εκπαιδευτική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας" δημιουργήθηκε το 2007 από τέσσερα πανεπιστήμια στην Ισπανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία και τη Λετονία. Το πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στο χώρο εργασίας των φοιτητών. Ως εκ τούτου, το κοινό-στόχος είναι υποψήφιοι από τη Λετονία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες παγκοσμίως με πτυχίο στις Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Φυσικές Επιστήμες. Οι σπουδές υλοποιούνται σε περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και σε συναντήσεις παρουσία. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα έχουν εφαρμοστεί σε όλα τα προγράμματα σπουδών. Η Σχολή Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας και Τέχνης (FEPA) είναι η μεγαλύτερη διαρθρωτική μονάδα του Πανεπιστημίου της Λετονίας (LU), η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των σημαντικότερων ανθρωπιστικών επιστημών - της επιστήμης της εκπαίδευσης και της ψυχολογίας - καθώς και των γενικών τομέων του σχεδιασμού και της εσωτερικής διακόσμησης που έχουν σήμερα συνεχή ζήτηση. Η σχολή προσφέρει σπουδές και έρευνα στη διαχείριση της εκπαίδευσης με έμφαση στην προώθηση ηγετικών δεξιοτήτων. Η FEPA είναι το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό κέντρο για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους στη Λετονία. Η σχολή παρέχει στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς την ευκαιρία να σπουδάσουν σύμφωνα με την έννοια του σχεδίου "Σχολείο 2030" και να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους στη διδασκαλία σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπαίδευσης, από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επί του παρόντος, περισσότεροι από 4 000 φοιτητές είναι εγγεγραμμένοι στα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προγράμματα πτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών της σχολής. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι μπορούν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σε διάφορα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το FEPA συμμετέχει δυναμικά στη διαδικασία μεταρρύθμισης του Λετονικού εκπαιδευτικού συστήματος, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην εκπαίδευση που βασίζεται στις ικανότητες και συνδυάζοντας καινοτόμες θεωρητικές μελέτες με την πράξη. Οι καθηγητές του Τμήματος συμμετέχουν σε διεθνή ακαδημαϊκά και ερευνητικά προγράμματα που είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή των φοιτητών. Η σύνθεση της εκπαίδευσης, της ψυχολογίας και της τέχνης αποτελεί στέρεο θεμέλιο για την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών. Οι εκπαιδευτικοί - δάσκαλοι, ψυχολόγοι, γλωσσολόγοι, ειδικοί σε θέματα πληροφορικής και διαχείρισης της εκπαίδευσης, σχεδιαστές και καλλιτέχνες αποτελούν έναν μοναδικό συνδυασμό επαγγελματιών, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που συμβάλλει στην εκπαίδευση και την αυτοβελτίωση των φοιτητών - των μελλοντικών συναδέλφων τους.

Καθηγήτρια Linda Daniela                  

Η καθηγήτρια Linda Daniela είναι κοσμήτορας της Σχολής Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Τέχνης του Πανεπιστημίου της Λετονίας και πρόεδρος του Συμβουλίου για την υπεράσπιση διδακτορικών σπουδών στις εκπαιδευτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Λετονίας. Είναι επίσης εμπειρογνώμονας σε θέματα εκπαίδευσης στο Συμβούλιο Επιστημών της Δημοκρατίας της Λετονίας. Η εμπειρογνωμοσύνη της καλύπτει πτυχές της σχολικής εκπαίδευσης, της τεχνολογικά ενισχυμένης μάθησης (TEL), των εκπαιδευτικών τεχνολογιών για τη μάθηση, της εκπαιδευτικής ρομποτικής, των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των λύσεων για τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Τα κύρια ενδιαφέροντά της συνδέονται με διάφορες πτυχές της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης. Έχει αναπτύξει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Τεχνολογικές καινοτομίες και σχεδιασμός για την εκπαίδευση", όπου οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να οργανώνουν την τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, πώς να αναπτύσσουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και πώς να ερευνούν τα μαθησιακά αποτελέσματα στην TEL. Η καθηγήτρια Daniela είναι συγγραφέας και συν-συγγραφέας περισσότερων από 100 δημοσιεύσεων σχετικά με διαδικασίες σε όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης. Περισσότερες από 50 είναι αφιερωμένες σε διάφορες πτυχές της TEL.

 

Alise Oļesika  

Η Alise Oļesika είναι επιστημονική βοηθός και υποψήφια διδάκτωρ Κοινωνικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Λετονίας, Σχολή Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας και Τέχνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι οι κοινωνικές καινοτομίες, η εκπαιδευτική επιστήμη και πολιτική και η εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη.