Αποτελέσματα

Αποτέλεσμα 1

Ο ρόλος των παιδιών ως ζωτικών συμμετεχόντων και παραγόντων της αλλαγής αναδεικνύεται ως βασικό θέμα. Τα παιδιά πάντα έδειχναν ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

Αποτέλεσμα 2

Πολλοί συγγραφείς έχουν επισημάνει ότι η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα σχεδόν σχεδιασμένο να αψηφά την ανθρώπινη κατανόηση.

Αποτέλεσμα 3

Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν πρόκειται να βρουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την εμπλοκή του κοινού στην κλιματική αλλαγή.

Αποτέλεσμα 4

Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Λετονία και Ισπανία) σε τουλάχιστον δύο σχολεία από κάθε χώρα.

Δραστηριότητα 5

Το επίπεδο υιοθέτησης και εφαρμογής της πολιτικής του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν ελπιδοφόρες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες.