Αποτελέσματα

Θεωρητικό και ψυχολογικό πλαίσιο Climatopia

Ο ρόλος των παιδιών ως ζωτικών συμμετεχόντων και παραγόντων της αλλαγής αναδεικνύεται ως βασικό θέμα. Τα παιδιά πάντα έδειχναν ενδιαφέρον για το περιβάλλον.

Εκπαιδευτικό κιτ Climatopia

Πολλοί συγγραφείς έχουν επισημάνει ότι η κλιματική αλλαγή φαίνεται να είναι ένα πρόβλημα σχεδόν σχεδιασμένο να αψηφά την ανθρώπινη κατανόηση.

Προσομοίωση Climatopia και παιχνίδι λήψης αποφάσεων

Οι εκπαιδευτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις όταν πρόκειται να βρουν αποτελεσματικές στρατηγικές για την εμπλοκή του κοινού στην κλιματική αλλαγή.

Σχέδιο ανάπτυξης της Climatopia

Τα αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν πιλοτικά σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Αυστρία, Ελλάδα, Λετονία και Ισπανία) σε τουλάχιστον δύο σχολεία από κάθε χώρα.

Κλιματικές Διαπιστώσεις: Διαμόρφωση Πολιτικών και η Πολιτική Στάση

Το επίπεδο υιοθέτησης και εφαρμογής της πολιτικής του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ωστόσο, υπάρχουν ελπιδοφόρες δεσμεύσεις και πρωτοβουλίες.