Περιγραφή του έργου

Η κλιματική αλλαγή και η περιβαλλοντική υποβάθμιση αποτελούν υπαρξιακή απειλή για την Ευρώπη και τον κόσμο. Για να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις, η Ευρώπη χρειάζεται μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική που θα μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ανταγωνιστική οικονομία, όπου - δεν θα υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 - η οικονομική ανάπτυξη θα αποσυνδεθεί από τη χρήση των πόρων - κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος δεν θα μείνει πίσω (EC, A European Green Deal).

Το περιβάλλον και η δράση για το κλίμα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ τώρα και στο μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Ανακοίνωση 3 αποτελεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για τη νέα ανάπτυξη και αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο των σχολείων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων να συνεργαστούν με τους μαθητές, τους γονείς και την ευρύτερη κοινότητα σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για μια επιτυχή μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.

Σύμφωνα με την UNESCO, "η εκπαίδευση έχει καθοριστική σημασία για να βοηθήσει τους πληθυσμούς να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να ενθαρρύνει τις αλλαγές στις στάσεις και τη συμπεριφορά που απαιτούνται για να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τα αίτια της κλιματικής αλλαγής, να υιοθετήσουν πιο βιώσιμους τρόπους ζωής και να αναπτύξουν δεξιότητες που υποστηρίζουν τις διάφορες οικονομικές μονάδες, καθώς και να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής". Η UNESCO προωθεί την εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή (ECC) ως μέρος του παγκόσμιου προγράμματος δράσης της για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αποτελεί συστατικό στοιχείο του τέταρτου στόχου για την αειφόρο ανάπτυξη σχετικά με την εκπαίδευση. Ο στόχος αριθ. 13 για τη δράση για το κλίμα στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης για την κλιματική αλλαγή.

To Climatopia είναι ένα Ευρωπαϊκό έργο, χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022

Κύριος στόχος του είναι η ανάπτυξη διδακτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας για την ΕΑΑ που θα συμπεριληφθούν στα σχολεία, στα πλαίσια της προ- και ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών, καθώς και η ευρεία επικοινωνία και συζήτηση στις κοινότητες.

Κατά τη διάρκεια του έργου, η κοινοπραξία θα εργαστεί για τα ακόλουθα αποτελέσματα για την ομάδα-στόχο και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο που θέλει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και να κάνει μια δήλωση για το θέμα αυτό:

  • Climatopia Human Needs Handbook: ένα εγχειρίδιο που θα αφορά τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες και τις στρατηγικές για την ικανοποίησή τους.
  • Climatopia Education Kit: θα περιλαμβάνει τις επιστημονικές γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν τα παιδιά συνδυάζοντας τα οφέλη της οπτικοποίησης με ισχυρές μεταφορές και αφηγήσεις με βάση χαρακτήρες.
  • Παιχνίδι προσομοίωσης και λήψης αποφάσεων: θα επιτρέπει τη συμμετοχή σε διαδραστικά μοντέλα, επιτρέποντας στους μαθητές να δοκιμάζουν γρήγορα και εύκολα αποφάσεις και να προβλέπουν τα αποτελέσματα των δράσεων για την κλιματική αλλαγή.
  • Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση: Μια μεθοδολογία, σειρά εργαλείων αξιολόγησης (ερωτηματολόγια και ρουμπρίκες), εθνικές πιλοτικές εκθέσεις και η τελική έκθεση Climatopia.
  • Κλιματικές προοπτικές: Πολιτική και πολιτική Συστάσεις πολιτικής: καθώς τα πορίσματα του έργου εξετάζονται σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Μείνετε συντονισμένοι για τα νέα, την εξέλιξη και τα αποτελέσματά μας! Συνεχίστε τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και σώστε την Climatopia!