Projekta apraksts

Klimata pārmaiņas un vides degradācija ir eksistenciāls drauds Eiropai un pasaulei. Lai pārvarētu šīs problēmas, Eiropai ir vajadzīga jauna izaugsmes stratēģija, kas pārveidos to par mūsdienīgu, resursu ziņā efektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā - līdz 2050. gadam nebūs siltumnīcefekta gāzu neto emisiju - ekonomikas izaugsme ir atdalīta no resursu izmantošanas (EC, A European Green Deal).

Vide un klimata pasākumi ir galvenās ES prioritātes tagad un nākotnē. Eiropas Zaļā kursa paziņojums ir Eiropas jaunā izaugsmes stratēģija, un tajā ir atzīta skolu, mācību iestāžu un universitāšu galvenā loma skolēnu, vecāku un plašākas sabiedrības iesaistē pārmaiņās, kas nepieciešamas veiksmīgai pārejai, lai līdz 2050. gadam Eiropa kļūtu par klimatneitrālu.

Saskaņā ar UNESCO teikto, "izglītībai ir izšķiroša nozīme, lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast un risināt klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī veicinātu izmaiņas attieksmē un uzvedībā, kas nepieciešamas, lai palīdzētu viņiem risināt klimata pārmaiņu cēloņus, pieņemt ilgtspējīgāku dzīvesveidu un attīstīt prasmes, kas atbalsta dažādus ekonomiskos modeļus, kā arī palīdz pielāgoties klimata pārmaiņu ietekmei”. UNESCO veicina izglītību par klimata pārmaiņām (ECC) kā daļu no savas Globālās rīcības programmas izglītībai ilgtspējīgai attīstībai (IIA). Izglītība ilgtspējīgai attīstībai ir daļa no 4. ilgtspējīgas attīstības mērķa izglītības jomā, savukārt 13. mērķis attiecībā uz rīcību klimata jomā ir saistītāms arī ar izglītību kā instrumentu, kas palīdz veicināt informētību par klimata pārmaiņu jautājumiem.

Climatopia ir Eiropas projekts, ko finansē Erasmus+ programma, kas aizsākās 2022. gada februārī.

Tā galvenais mērķis ir izstrādāt mācību materiālus un mācību metodes par (izglītību ilgtspējīgai attīstībai) IIA, lai tās pamatprincipus iekļautu skolās un tālākizglītības kontekstā, lai to plaši komunicētu un apspriestu izglītības kopienās.

Projekta darbības laikā konsorcijs strādās pie šādiem rezultātiem mērķa grupai un jebkurai citai ieinteresētajai personai, kas vēlas cīnīties pret klimata pārmaiņām un iesaistīties to mazināšanā.

  • Klimatopija Cilvēku vajadzību rokasgrāmata: rokasgrāmata, kurā aplūkotas cilvēka pamatvajadzības un stratēģijas to apmierināšanai.
  • Klimatopija Izglītības ietvars: apvieno zinātniskās zināšanas, kas bērniem jāapgūst, izmantojot vizualizācijas metodes komiksu metodoloģiju.
  • Simulācijas un lēmumu pieņemšanas spēle: ļaus piedalīties interaktīvos mācību modeļos, ļaujot skolēniem ātri un viegli pārbaudīt savus lēmumus un paredzēt klimata pārmaiņu darbību rezultātus un sekas.
  • Projektu Īstenošana un novērtēšana: ietver metodoloģiju, novērtēšanas rīku komplektu (aptaujas un rubrikas), nacionālos ziņojumus un Klimatopijas gala ziņojumu.
  • Klimata perspektīvas: projekta partneri, balstoties projekta rezultātos un labās prakses piemēru analīzē, apkopos ieteikumus politikas veidotājien vietējā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī.

Sekojiet līdzi mūsu jaunumiem, attīstībai un rezultātiem! Turpiniet cīnīties pret klimata pārmaiņām un uzziniet vairāk par Klimatopijas pasauli!