Partneri

Latvijas Universitāte (LU) ar 13 000 studentu, 13 fakultātēm un vairāk nekā 20 pētniecības institūtiem ir viena no lielākajām visaptverošajām pētniecības universitātēm Baltijas valstīs ar izglītības un pētniecības potenciālu humanitārajās, sociālajās un dabas zinātnēs. Vienīgā Latvijas augstskola, kas ierindota QS Top Universities reitingā. LU ir īpaši lepna, ka tās internacionalizācijas pakāpe ir atzīta par augstu vairākos reitingos, piemēram, QS Top Universities, Multirank, Interfax reitingā. LU pievērš lielu uzmanību starptautiskās sadarbības attīstībai un atbalsta dažādas mobilitātes shēmas. Šobrīd LU ir noslēgusi 148 divpusējus līgumus ar universitātēm visā pasaulē, vairāk nekā 800 Erasmus+ līgumus ar universitātēm programmas valstīs un 29 līgumus ar partnervalstu universitātēm. LU ir veiksmīgs partneris Erasmus Mundus projektos JoinEU-SEE, Triple I, Lot 3b, Centauri, MOVER, AURORA un LEADER, kā arī Erasmus Mundus Joint-Master Program (MISOCO). Atbilstoši LU misijai un vīzijai - Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes raksturīgākās iezīmes ir nepārtraukta attīstība un pilnveidošanās visos tās aspektos: jaunas programmas, elastība, starptautiskā sadarbība, mācībspēku un studentu apmaiņa, plaša un daudzpusīga pētnieciskā darbība, vides bagātināšana. Pateicoties starptautiskajām attiecībām, salīdzinošiem starptautiskiem pētījumiem (IEA ICCS, OECD PISA un TALIS), konferencēm (piemēram, "Profesoru nedēļa") un daudzajiem ārvalstu studentiem, izpratne par toleranci, cilvēktiesībām un piederības sajūtu kļūst par gan fakultātes, gan universitātes iekšējās kvalitātes kultūras būtību kopumā. Kā piemēru var minēt maģistra studiju programmu "Dažādības pieeja izglītībā", ko 2007. gadā izveidoja četras universitātes Spānijā, Čehijā, Vācijā un Latvijā. Programma ir orientēta uz studentu darba vietām. Tāpēc mērķauditorija ir pretendenti no Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules valstīm ar bakalaura grādu sociālajās, humanitārajās un dabas zinātnēs. Studijas tiek īstenotas e-mācību vidē, kā arī klātienes tikšanās reizēs. E-kursi ir ieviesti visās studiju programmās. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte (PPMF) ir lielākā Latvijas Universitātes (LU) struktūrvienība, kas veicina mūsdienās nemitīgi pieprasīto svarīgāko humanitāro zinātņu - izglītības zinātnes un psiholoģijas -, kā arī vispārējā dizaina un interjera dizaina jomu attīstību. Fakultāte piedāvā studijas un pētniecību izglītības vadības jomā, akcentējot līderības prasmju veicināšanu. FEPA ir lielākais pedagogu un psihologu izglītības un apmācības centrs Latvijā. Fakultāte nodrošina topošajiem skolotājiem iespēju studēt saskaņā ar projekta "Skola 2030" koncepciju un turpināt pedagoga karjeru jebkurā izglītības posmā no pirmsskolas līdz vidusskolai. Šobrīd fakultātes akadēmiskā un profesionālā bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās studē vairāk nekā 4000 studentu. Pieredzējuši skolotāji un psihologi var pilnveidot savas kompetences dažādās tālākizglītības programmās. FEPA dinamiski piedalās Latvijas izglītības sistēmas reformu procesā, veicinot pāreju uz kompetencēs balstītu izglītību, apvienojot inovatīvas teorētiskās studijas ar praksi. Fakultātes pasniedzēji piedalās starptautiskos akadēmiskos un pētniecības projektos, kuros var iesaistīties arī studenti. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas sintēze veido stabilu pamatu inovatīvu ideju īstenošanai. Pedagogi - skolotāji, psihologi, valodnieki, datorzinātņu un izglītības vadības speciālisti, dizaineri un mākslinieki veido unikālu profesionāļu apvienību, radot vidi, kas veicina studentu - savu nākamo kolēģu - izglītošanu un pašpilnveidi.

Prof. Linda Daniela                  

Prof. Linda Daniela ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne, Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu doktora zinātniskās padomes priekšsēdētāja. Viņa ir arī Latvijas Republikas Zinātnes padomes eksperte izglītības jomā. Viņas ekspertīze aptver skolu izglītības aspektus, Tehnoloģijām bagātinātu mācīšanos, Izglītības tehnoloģijas mācībām, Izglītības robotiku, Izglītības procesus un risinājumus sociālās atstumtības mazināšanai izglītības procesos. Viņas galvenās intereses ir saistītas ar dažādiem tehnoloģijām uzlabotas mācīšanās aspektiem. Viņa ir izstrādājusi maģistra studiju programmu "Tehnoloģiskās inovācijas un dizains izglītībai", kurā studenti apgūst, kā organizēt tehnoloģijām uzlabotas mācīšanās procesu, kā izstrādāt digitālos mācību materiālus un kā pētīt mācību rezultātus. Profesore Daniela ir autore un līdzautore vairāk nekā 100 publikācijām par procesiem visās izglītības dimensijās, no kurām vairāk nekā 50 veltītas dažādiem izglītības tehnoloģiju aspektiem.

 

Alise Oļesika  

Alise Oļesika ir Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Sociālo zinātņu doktora zinātniskā asistente un doktora grāda kandidāte. Viņas pētnieciskās intereses ir sociālās inovācijas, izglītības zinātne un politika un izglītība ilgtspējīgai attīstībai.